Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Taalcoaching Heuvelrug wordt “in de lucht gehouden” door een Werkgroep van 5 personen, onder aanvoering van een coördinator. De verschillende werkzaamheden worden onderling verdeeld, waardoor ieder ook een aantal “eigen” verantwoordelijkheden heeft. De Werkgroep heeft in 2018 maandelijks vergaderd.
Op dit moment hebben we een vacature voor vooral de externe communicatie, social media en met name de inhoud en vormgeving van onze website.

Activiteiten:         

 • Spreekuur

Zowel op donderdag in Doorn als op vrijdag  in Driebergen wordt wekelijks spreekuur gehouden voor nieuwe intakes van taalcoaches of “taalvragers”, als ook voor vragen over materiaal of andere ondersteuning voor de taalcoaches.
Wanneer mensen op deze dagen niet kunnen, kan ook op andere dagen afgesproken worden. Ook worden veel vragen of verzoeken via info@taalcoachingheuvelrug.nl beantwoord.

 • Overzicht

Voor een overzicht van het bestand aan taalcoaches en “taalvragers” gebruiken we nog steeds het registratiesysteem “Match voor het Leven”  van de Stichting Lezen en Schrijven. Navraag bij deze Stichting, die dit registratiesysteem beheert, heeft niet geleid tot het antwoord dat privacy van de geregistreerde personen onvoldoende gewaarborgd zou zijn volgens de dit jaar van kracht geworden nieuwe privacywet (AVG).

 • Koppelingen

Er staan eind dit jaar zo’n 160 “taalvragers” – uit 44 landen!- gekoppeld aan 121 actieve vrijwillige taalcoaches (plus 41 om redenen tijdelijk gestopt). Soms gaat de bijeenkomst in groepjes van 2 of 3, anderen geven de voorkeur aan individuele ondersteuning.
Omdat de niveaus erg uit elkaar kunnen liggen en de ene “cursist” sneller gaat dan de andere, blijft het zoeken naar de best passende invulling en wordt er vooral maatwerk geleverd. Wat opvalt – maar ook niet zo verwonderlijk is – is, dat de leeftijd van de “taalvragers” overwegend jonger dan 50 jaar is, en die van de taalcoaches ouder dan 50 jaar. Verder dat taalcoaches overwegend vrouwen zijn en hoger opgeleid, en “taalvragers” redelijk gelijk verdeeld zijn tussen hoger of lager opgeleid en in de verhouding mannen tot vrouwen.
Met een grote inzet en veel geduld wordt dit dankbare werk door de vrijwilligers met veel plezier gedaan. Bij gelegenheid van de verhuizing naar De Delerij en de beoogde opening hiervan door HM Koningin Máxima heeft de Werkgroep zijn waardering hiervoor willen uiten middels een kleine attentie -pen met logo- voor de taalcoaches.
De ontmoetingen voor taalcoaching worden op verschillende plaatsen gehouden. In Doorn in het Cultuurhuis, in de Delerij in Driebergen, in de verschillende bibliotheken en ook bij de mensen thuis. De meeste taalvragers hebben een verblijfsstatus en huisvesting in onze gemeente. In verband met de gewijzigde status en situatie van AZC-Leersum komen van hieruit nog maar beperkt vragen om ondersteuning.
Omdat er door bijv. privé-omstandigheden ook wel verloop is, kunnen wij altijd nog vrijwillige taalcoaches inzetten.

 • Verhuizing naar De Delerij in Driebergen

Een grote operatie is de verhuizing van de Eurowinkel, inclusief De Inloop en onze organisatie, vanuit het oude gemeentehuis naar de voormalige kerk aan de Oranjelaan. Door het werk van veel vrijwilligers uit de gemeente is hiervan een prachtige ruimte gemaakt. Uiteraard is goed overlegd over de verdeling van en de inrichting van de verschillende gebruikersruimten, afstemming van beschikbaar en tegen geringe kosten te verwerven meubilair. We beschikken er over een kantoor en een “leslokaal”: die we ook delen met de andere gebruikers, zoals wij zo mogelijk ook van hun ruimten gebruik kunnen maken. We beschikken er over vier staande computers. We hebben Oefen- en werkmateriaal aangevuld; een enkele keer ook gekregen van een onderwijsgevende die met pensioen ging of omdat een school overging op een andere lesmethode. Omdat er meer behoefte is aan het gebruik van “onze” ruimten, zijn we overgegaan op het gebruik van kantooragenda’s om daarin tijd te reserveren. Mogelijk zal ruimte meer gedeeld moeten worden dan we voorheen gewend waren. De verhuizing was ook een goede aanleiding voor de aanschaf van een paar Banners: voor verhoogde en opvallender zichtbaarheid bij manifestaties waaraan we deelnemen.

 • Vrijwilligersbijeenkomsten van de gemeente

Bij verschillende  door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten voor vrijwilligers is een vertegenwoordiging van ons aanwezig.

 • Sociaal Dorpsteam

Ook het Sociaal Dorpsteam organiseert een bijeenkomst waarbij de verschillende actoren in het sociale veld elkaar kunnen ontmoeten en uitwisselen: uiteraard ontbreken wij daarbij niet.

 • 10-jarig jubileum Het Begint met Taal

Koepelorganisatie Het Begint met Taal, waarbij Taalcoaching Heuvelrug is aangesloten, viert zijn 10-jarig bestaan. Dit feest wordt opgeluisterd door de aanwezigheid van Koningin Máxima – en een delegatie van ons… Voor een impressie hiervan: zie Youtube

 • Collegiale Consultatie

2x per jaar zijn avonden geplanned voor onderling overleg tussen taalcoaches: om inhoudelijke informatie uit te wisselen en ook eventuele werkproblemen te bespreken, met het doel om mogelijk ook een hogere kwaliteit taalcoaching te leveren.
De avond in het voorjaar is niet doorgegaan i.v.m. onvoldoende intekening. De avond in het najaar wordt matig bezocht, waarna taalcoaches ook behoefte uiten aan een vrijere, minder gekaderde of thematische opzet. Na evaluatie in de werkgroep is besloten de organisatie van deze avonden in een ander vat te gieten.
Er zijn nu voor het nieuwe jaar 3 momenten vastgelegd (1 ochtend en 2 avonden) waarop alle taalvrijwilligers vrij kunnen binnenlopen om op een ongedwongen manier ervaringen uit te wisselen met andere taalcoaches, voor onderling gesprek en/of een hulpvraag. Zoals eerder vermeld kunnen taalcoaches en/of taalvragers steeds ook op onze spreekuren terecht voor overleg over oefenmateriaal en adviezen voor ondersteuning.

 • Informatieavond

1x per jaar wordt er een informatieavond gehouden, meestal in de maand november. Hiervoor worden sprekers uitgenodigd die vanuit hun professie en/ of interesse een praatje kunnen houden voor de taalvrijwilligers van Taalcoaching Heuvelrug.
Dit jaar was ons plan een schrijver uit te nodigen die een link heeft met vluchtelingen of mensen met een andere etniciteit. O. a. vanwege de toen geringe voorbereidingstijd en gangbare onkostenvergoeding kon dit niet worden gerealiseerd. Het plan is nu om dit in het voorjaar van 2019 te laten plaatsvinden, in samenwerking binnen het Taalhuis.

 • Nieuwsflits voor taalcoaches

Dit is de nieuwe vorm van de Nieuwsbrief. Kwam de Nieuwsbrief 2 x per jaar uit, de Nieuwsflits komt tenminste maandelijks uit. Is er wat te melden, dan wordt dat direct in een “flits” gemeld en rondgestuurd. De tekst is korter, met meer links en een levendigere opmaak.

 • Inloopbijeenkomsten Doorn

Aangezien op de donderdagmorgen meerdere hulpverleningsclubs (Dorpsteam, Grip op geld, Prima Perspectief, Taalcoaching) zitting hebben in de Cantina van het Cultuurhuis in Doorn, is het nodig gebleken om onderling te overleggen over het gebruik van deze ruimte. De kar voor dit overleg wordt getrokken door Diana Stalenhoef, sociaal makelaar van de gemeente.

 • Basistraining

Wanneer wij voldoende nieuwe coaches hebben om voor tenminste 12 personen een basistraining te verzorgen, bieden we een cursus aan die gegeven wordt door een externe docent. Deze wordt dan in het voorjaar en/of in het najaar gegeven. Voorheen kon deze grotendeels bij koepelorganisatie Het Begint met Taal worden gedeclareerd, maar voortaan moet hij meer uit eigen middelen worden betaald. De cursus in november jl. is vanuit het Taalhuis gefinancierd.

 • Webinars / Intranet Het Begint met Taal

Koepelorganisatie Het Begint met Taal organiseert geregeld webinars over onderwerpen die voor taalcoaches van belang kunnen zijn. Omdat Taalcoaching Heuvelrug aangesloten is hierbij kunnen taalcoaches hiervoor inschrijven. Met onze inlogcode kunnen zij ook op het Intranet hiervan inhoudelijke informatie opzoeken.

 • Het Taalhuis

De samenwerking in het Taalhuis van alle organisaties op het gebied van taalaanbod in de gemeente moet zijn vorm nog meer gaan vinden. Na het vertrek van coördinator Hermy Heymann is Femke Reijnen begin dit jaar vanuit Bibliotheek Z-O-U-T aangesteld als nieuwe coördinator, ook weer voor een beperkt aantal uren per week en op een tijdelijk contract. Tegen de achtergrond van uiteenlopende geschiedenissen, doelstellingen, mogelijkheden en middelen van participerende organisaties en van historische eigenheid van de verschillende dorpskernen is het geen geringe opgave meer afstemming en eventueel verdergaande samenwerking te bereiken. De inzet is om meer met elkaar te verbinden, naar elkaar te verwijzen en ook met elkaar te overleggen: Taalcoaching Heuvelrug doet hier serieus aan mee.

 • Week van de Alfabetisering

Om mensen die “laaggeletterd” zijn te bereiken blijft een uitdaging. Volgens landelijke cijfers zou het hierbij ook in onze gemeente gaan om enkele duizenden personen…. We hebben er in het kader van deze week op aangedrongen om niet weer dit feit te benadrukken en deze mensen “aan de schandpaal te nagelen”, maar om “instanties” ervan te doordringen dat zij juist veel te moeilijk communiceren: gezondheidszorg, gemeente, semi-overheid.

 • Taalcafé

Het Taalcafé, in Doorn en Driebergen, had meer het karakter gekregen van “een zoete inval” dan zoals bedoeld het bedoeld is: goed voorbereid onderwerpen presenteren en daarover praten met elkaar. Omdat dit veel meer voorbereiding vraagt dan waarin voorzien kan worden, is het gestopt.

 • Voor 2019 is opnieuw een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente.