Jaarplan 2019

Jaarplan 2019

*

De Werkgroep Taalcoaching Heuvelrug vergadert maandelijks, met uitzondering van de zomervakantie; onze coördinator woont als adviseur ter zake de vergadering van het Bestuur van de Stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug en van Stichting Vluchtelingkinderen bij.

Er moet voorzien worden in de vacature voor een lid van de Werkgroep met specifieke ervaring en deskundigheid op het vlak van externe communicatie inzake het verzorgen van de Nieuwsflits, het beheer van de website, berichtgeving op social media, vormgeving van folder- en ander presentatiemateriaal.

Maandelijks verschijnt een Nieuwsflits voor de taalcoaches.

*

Wekelijks, met uitzondering van de zomervakantie, is er op vrijdag spreekuur in De Delerij in Driebergen en op donderdag in het Cultuurhuis in Doorn; en de eerste woensdag van de maand in de bibliotheek in Maarn. Nieuwe taalcoaches kunnen zich hier aanmelden, evenals nieuwe “cursisten”. Taalcoaches en/of “cursisten” kunnen dan ook terecht voor nadere informatie en/of inhoudelijk overleg.

Steeds kunnen taalcoaches en/of cursisten terecht via info@taalcoachingheuvelrug.nl ; de coördinator verwijst dan eventueel door naar een van de andere leden van de Werkgroep voor nader overleg.

*

– Afhankelijk van het aantal nieuwe aanmeldingen wordt 1 à 2x, in het voor- en/of najaar, een Basistraining voor taalcoaches aangeboden. Bij behoefte of indien wenselijk organiseren we nog een training/cursus rondom een specifiek thema uit het aanbod van koepelorganisatie Het Begint met Taal.

– In de eerste helft van het jaar is er, eventueel met andere organisaties in de gemeente, een algemene informatieavond voor de vrijwilligers rond het thema Vluchtelingen.

– 3x per jaar is er een bijeenkomst voor onderling overleg en uitwisseling met en tussen taalcoaches: vrije inloop, zonder programma vooraf.

– Vanuit het lidmaatschap van TcH bij koepelorganisatie Het Begint met Taal kunnen taalcoaches ook zelf inschrijven voor webinars vanuit deze organisatie.

– Dit jaar actualiseren we het overzicht van vanuit TcH beschikbaar Werk- en Oefenmateriaal en van algemeen beschikbare websites die goed bruikbaar zijn voor taalcoaching. We gaan voort met het installeren van geschikt / aanvullend werk- en oefenmateriaal op onze computers in De Delerij. Zo mogelijk doen we een proef met het beschikbaar stellen van een laptop voor oefendoeleinden in ruimten van De Delerij.

– In toenemende mate willen taalcoaches en ook andere gebruikers gebruik maken van (“onze” en andere) ruimten in De Delerij in Driebergen. Dit vraagt nadere afstemming met de andere gebruikers met het oog op goede en gemakkelijke toegankelijkheid enerzijds en voldoende toezicht en beheer anderzijds.

Wat betreft het gebruik van ruimte in het Cultuurhuis in Doorn (de Cantina van de gemeente en de openbare ruimte van de Bibliotheek) vindt eveneens afstemming plaats met de gebruikers onderling. Met de Bibliotheek Maarn bestaat een goede afspraak over ons gebruik van de ruimte daar en de mogelijkheid van een kleine opslagvoorziening voor ons werk- en oefenmateriaal.

*

Werving van taalcoaches heeft de voortdurende aandacht: via persoonlijke vraag, tijdens manifestaties van verenigingen of andere organisaties in de gemeente, via publiciteit in nieuwsmedia in de gemeente, via gerichte benadering van adressen waar mensen uit de doelgroep vaker komen, en zo nodig via een gerichte publiekscampagne.

*

Dit jaar werken we aan een update van onze website wat betreft vormgeving en inhoud.

*

We werken samen met andere organisaties in de gemeente die zich eveneens voor onze doelgroepen (NT2 én NT1) inzetten, ten behoeve van een betere afstemming of aanvulling. Onze coördinator is het aanspreekpunt voor overleg hierover en kan daaruit voortvloeiende werkzaamheden delegeren aan een ander lid van de Werkgroep.

Zo werken we bijvoorbeeld samen in het Taalhuis, waarin ook de gemeente en de bibliotheek Z-O-U-T participeren, en nemen we deel in manifestaties van het Sociaal Dorpsteam in de verschillende kernen van de gemeente.