Voorbereiding en aanbod

Intakegesprek

Bij aanmelding voert een lid van de Werkgroep van Taalcoaching Heuvelrug een intakegesprek met je. Daarin wordt gesproken over verwachtingen, ervaring en achtergrond in school en opleiding, voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen. De contacten tussen taalcoach en deelnemer zijn vrijwillig maar uiteraard niet vrijblijvend. Van de taalcoach vragen we dat deze minimaal 1 uur per week beschikbaar kan zijn.

Zo’n intakegesprek voeren we zowel met degene die taalcoach wil zijn als met degene die taalondersteuning vraagt. De bedoeling hiervan is om een zo goed mogelijke match te maken tussen deelnemer en taalcoach. We denken dat dit bijdraagt aan het plezier in en het succes van het onderlinge contact. Mocht zo’n match onverhoopt toch niet goed uitpakken, dan kunnen de deelnemer en/of de taalcoach dit uiteraard –en liefst zo snel mogelijk- ter sprake brengen bij een lid van de Werkgroep.

 

Evaluatie

Na ongeveer anderhalf jaar evalueert Taalcoaching Heuvelrug het contact tussen taalcoach en deelnemer met hen. Verloopt de samenwerking over en weer naar verwachting en tevredenheid? Is deze voor de ene of voor de andere partij –of voor beide partijen- te weinig uitdagend of te belastend geworden? Heeft het taalcontact misschien geleidelijk meer een ander (vriendschappelijk, hulpverlenend) accent gekregen, enz.? Bij deze evaluatie besluiten we dan over voortzetting dan wel beëindiging van de taalondersteuning tussen hen. Bij beëindiging hiervan kunnen zij desgewenst –maar dan onder een andere noemer-  het onderlinge contact natuurlijk voortzetten.  

 

Training-on-the-job

Taalcoaching Heuvelrug zorgt bij een voldoende aantal aanmeldingen van taalcoaches voor een inleidende training. Ook worden met regelmaat bijeenkomsten / workshops rond een bepaald thema belegd. Verder kunnen taalcoaches deelnemen aan webinars met speciale aandacht voor een onderwerp. Deze inhoudelijke voeding wordt meestal verzorgd vanuit de landelijke koepelorganisaties: Het Begint met Taal, en Stichting Lezen & Schrijven. Vanuit haar programma Taal voor het Leven voorziet deze Stichting Lezen & Schrijven ons ook van werk- en oefenmateriaal. Op de sites van deze organisaties (www.hetbegintmettaal.nl en www.lezenenschrijven.nl ) is veel verdere informatie te vinden.

Er wordt jaarlijks een collegiale consultatie gehouden: een vorm van georganiseerde intervisie waarbij knelpunten én goede zaken met elkaar besproken worden. Daarnaast kunnen taalcoaches natuurlijk onderling ervaringen uitwisselen. En voor vragen of advies kunnen zij vanzelfsprekend steeds terecht bij de leden van de Werkgroep.

 

Vrijwilligersverzekering

De Gemeente Utrechtse Heuvelrug (GUH) heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor vrijwilligers. Het gaat hierbij om ongevallen die tijdens het vrijwilligerswerk zijn ontstaan. Andere activiteiten die niet rechtstreeks met het vrijwilligerswerk te maken hebben (zoals een uitje of een feestavond voor vrijwilligers) vallen niet onder de dekking van deze polis.

Vangnet

De vrijwilligersverzekering is een ‘vangnetverzekering’. Dien eerst je schade in bij je eigen verzekering of organisatie. Is er geen dekking of wordt de claim niet gehonoreerd, dan kun je de schade bij GUH melden.

Voor wie

Vrijwilligers die wonen en ingeschreven staan in GUH.

Vrijwilligers uit een andere gemeente, die in GUH vrijwilligerswerk doen.

Inwoners uit de GUH met vrijwilligerswerk in een andere gemeente zonder eigen vrijwilligersverzekering.

Wat verstaat GUH onder ‘vrijwilliger’

Een vrijwilliger is iemand die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden doet ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Wat moet je doen als er sprake is van schade

Informeer eerst bij je eigen verzekeraar of er dekking is via een eigen verzekering.

Download via het tabblad Documenten het ‘Schadeformulier Vrijwilligerspolis’ op de site van GUH:  https://www.heuvelrug.nl/inwoner/onderwerpen-a-z_46572/product/vrijwilligers-en-mantelzorgersverzekering_825.html

Stuur het formulier (ingevuld en ondertekend) naar GUH terug. Is alles in orde dan stuurt deze de claim door naar de verzekeringsmaatschappij.

De schade wordt door de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks met jou afgewikkeld. GUH ontvangt bericht over de afhandeling.

Je kunt ook  contact met GUH opnemen via het centrale nummer (0343) 56 56 00.