Nieuwsbrief mei 2017

NIEUWSBRIEF TAALCOACHING HEUVELRUG mei 2017.

Beste vrijwilligers,

Hierbij ontvangt u onze Nieuwsbrief.
Wij hopen dat u hieruit met veel energie weer aan de slag kunt, nieuwe ideeën opdoet en gespreksstof vindt. Wij horen graag van u.

Informatieavond
Op 27 juni a.s. willen we een informatieavond voor onze taalcoaches houden.
Deze infoavond wordt gehouden in De Koningshof, naast het Cultuurhuis in Doorn. Parkeergelegenheid is er: in de garage onder het Cultuurhuis, aan de overkant bij AH en op de parkeerplaats bij Huize Doorn.
Tijd: we beginnen om 19.30 en de infoavond zal duren tot ongeveer 21.00 uur.
De volgende sprekers zijn uitgenodigd :
• Sanja Beljin van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA)
– zij werkt op het AZC in Leersum en komt ons vertellen over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de vluchtelingen.
• Jef Helmer en Nieko van Veen
– zij zijn, zoals u hierna kunt lezen in deze nieuwsbrief, betrokken bij het zoeken naar vrijwilligerswerk voor asielzoekers.
• Peter Boom, collega-taalcoach
– vanuit zijn werk als manager bij een internationale firma zal hij zijn ervaringskennis over contact, gebruiken en gewoonten in “de” Arabische cultuur graag met u delen.
Daarnaast is er natuurlijk tijd voor het stellen van vragen, voor het naar voren brengen van aandachtspunten en ideeën, en voor informele ontmoeting.
Wij hopen op een grote opkomst!
U kunt zich aanmelden via: info@taalcoachingheuvelrug.nl

Over het koppelen van taalcoaches aan taalvragers
Henny Visser en Dio Soeteman verzorgen de koppelingen. Van hen kunt u zomaar een mailtje krijgen met het verzoek of u met iemand – of met een groepje – aan de slag wilt gaan.

Dat koppelen is een heel gepuzzel vaak, om verschillende redenen. Niet alleen omdat we graag rekening houden met ieders voorkeuren en wensen, maar ook omdat er zoveel mutaties zijn, waar wij lang niet altijd van weten. Soms zijn cursisten ineens vertrokken. Of ze ontmoeten een andere taalcoach met wie ze verder gaan, waar we pas achter komen als we ze aan een ander gekoppeld hebben.

We verkeren momenteel in de ‘gelukkige’ omstandigheid dat we ruim 10 vrijwilligers ‘over’ hebben, uit wie we kunnen kiezen als er zich weer een taalvrager aandient. Dat is natuurlijk beter dan andersom. Niet alleen omdat de ene vrijwilliger de andere niet is wat betreft mogelijkheden en wensen, maar ook omdat het aantal vluchtelingen zomaar weer kan toenemen. Bovendien zijn er ook steeds vaker taalvragers die geen vluchteling zijn, maar om een andere reden zich als niet-Nederlands-sprekenden hier hebben gevestigd, tijdelijk of langer (blijvend).

Maar: het is voor ons cruciaal dat wij zoveel mogelijk geïnformeerd worden. Daarom vragen wij ook, als wij u een voorstel doen om met iemand aan de slag te gaan, om ons te laten weten of het lukt. Maar ook willen we graag weten als er iets verandert, of als u na enige tijd merkt dat het niet meer gaat. Wij blijven graag met u meedenken over de voortgang van het contact – voor zover dat in ons vermogen ligt. Vandaar dat u van ons een vragenlijst toegestuurd kreeg. Maar het zou ons erg helpen als u ons ook tussendoor op de hoogte houdt van uw ervaringen.

Werk- en oefenmateriaal

Van tijd tot tijd horen we dat er behoefte bestaat aan meer informatie over werk- en oefenmateriaal. Een enkele keer vraagt iemand het direct en rechtstreeks aan ons, vaker “snuiven we het op” of bereikt “de vraag” ons via-via…
Direct vragen / contact opnemen is natuurlijk het beste: dat kan via ons emailadres info@taalcoachingheuvelrug.nl
of tijdens onze spreekuren in Doorn en Driebergen. Dan kunnen we gelijk bespreken wat er speelt, laten zien wat we ter beschikking hebben, eventueel verwijzen naar een andere taalcoach die al ervaring heeft opgedaan met bepaald materiaal, afspreken hoe we verder zoeken, enz.
Met “onduidelijke geluiden” “van horen zeggen” weten we niet zo goed waar de schoen wringt. Gaat het om een serieus probleem waar een taalcoach al langer mee worstelt –en waar we dan dus iets mee zouden moeten- , of is het eens een keer een oprisping – maar verder geen kwestie om direct iets mee te doen-…?

Het is een goede zaak om ervaringen met onze activiteiten te delen: de positieve waarbij het lekker loopt, én de moeizame waarbij het lastig gaat. Zo houden we moed, komen we verder en kunnen we het goed genoeg tot beter blijven doen. Net zoals de mensen die een beroep doen op onze ondersteuning, zijn wij –de taalcoaches- mensen met heel uiteenlopende achtergronden in scholingservaring: vlees geworden docenten die onderwijzen in het bloed zit tot heel andere beroepsbeoefenaren. Maatwerk afstemmen tussen taalvrager en taalcoach verloopt daarom dan ook lang niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend. Komt nog bij dat wij geen onderwijscentrum of scholingsinstituut zijn, waarbij beide partijen dus niet mogen verwachten (ook niet “stiekem”) om toch een opleiding of cursus te krijgen of te geven. We ondersteunen in het gebruiken van het Nederlands – ook al gebruiken we hierbij voor het gemak wel de termen “leren” en “lessen”. Deze begrenzing in onze activiteiten moeten we steeds helder houden, juist ook om niet teleur te stellen in de verwachtingen over en weer.

Omdat we geen school of cursuscentrum zijn en geen “onderwijsbijdrage” vragen, hebben we zelf slechts beperkt werk- en oefenmateriaal ter beschikking en bijvoorbeeld geen laptops om te gebruiken. Vanuit commerciële organisaties als uitgeverijen (taalonderwijs is ook gewoon “business”) en vanuit ideële organisaties is er wel het nodige op de markt, uiteraard ook van uiteenlopende kwaliteit.
Wat wij ter beschikking hebben, hebben we weergegeven in een overzicht op onze website (zie www.taalcoachingheuvelrug.nl , daar kijken onder de rubriek MEEDOEN en daarin Werkmateriaal en oefensites aanklikken). In dit overzicht wordt verder verwezen naar goed bruikbare websites. Het is ook in print beschikbaar tijdens ons spreekuur.
Onder aan dit overzicht wordt ook verwezen naar een uitgebreide inventarisatie van werkmateriaal en oefensites door de koepelorganisatie Het Begint met Taal, waarmee wij samenwerken: deze link aanklikken en de inventarisatie komt tevoorschijn. Ook deze is, indien gewenst, in print beschikbaar tijdens ons spreekuur.
Verder wordt hier nog verwezen naar de site van Taal voor het Leven, met wie koepelorganisatie Stichting Lezen & Schrijven samenwerkt: ook hier weer de link aanklikken. Vanaf deze site is dan de Materialenwijzer te downloaden: die bevat eveneens veel handzame informatie.

Zelden komt het voor dat werkmateriaal of een oefensite naadloos aansluit, meestal is het een kwestie van passen en meten wat (gedeeltelijk) bruikbaar is (voorlopig). Niemand hoeft alleen te lopen tobben met deze uitzoekerij, tenzij iemand daar juist van houdt natuurlijk…
En wat ook van belang is: als iemand van ons materiaal of een site gevonden heeft dat/die goed werkt, zouden we dit/deze graag willen opnemen in ons overzicht op de website. Zodat een ander daar ook weer van kan profiteren.

Huisvesting
De herhuisvesting van Taalcoaching Heuvelrug, de 1-Eurowinkel, De Inloop en de kunstenaars uit het voormalige gemeentehuis van Driebergen heeft een nieuw stadium bereikt.
Zoals het er naar uitziet, gaan de kunstenaars naar de oude wagenschuur aan de Engweg in Driebergen. Deze zal volledig gerestaureerd moeten worden. Zij gaan met zelfwerkzaamheid het pand verder invullen.
Voor de 1-Eurowinkel, De Inloop en Taalcoaching Heuvelrug is het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente aan de Oranjelaan in Driebergen in beeld.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug stelt zich voor een maximaal bedrag van € 450.000,- garant voor de aankoop.
In de gemeenteraad was zeer brede steun om de initiatieven van ons te continueren.
De onderhandelingen over de aankoop en de wenselijke verbouwingen zijn in volle gang.
Formeel moet het oude gemeentekantoor in juli verlaten worden en is de kerk pas einde dit jaar beschikbaar. Dus nog een paar uitdagingen…

Bestuur
Laurens Touwen, Jef Helmer en Fred Jansen vormen het bestuur van Gilde Utrechtse Heuvelrug. Hieronder valt:
– Taalcoaching Heuvelrug,
– Coach4you,
– Prima Perspectief.

AZC
Zoals u heeft kunnen vernemen in de media, is er een sterke terugloop van asielaanvragen en hierdoor zijn er een aantal AZC’ s gesloten en de andere in capaciteit verminderd.
Leersum had een capaciteit van bijna 700 plaatsen, maar zal nu maximaal 400 bewoners huisvesten; momenteel zijn er 365 bewoners van wie er 265 ouder dan 18 jaar zijn.
Overberg (voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers: AMA’s, heeft nu een maximale capaciteit van 80 bewoners en zit nu op 60.
Dit betekent dat wij momenteel nog maar weinig aanmeldingen krijgen vanuit het AZC.
Op onze informatieavond op 27 juni a.s. zal Sanja Beljin van het AZC ons meer informatie geven over de ontwikkelingen.

Voor vluchtelingen een Prima Perspectief
Prima Perspectief biedt vluchtelingen (asielzoekers en statushouders) in onze gemeente zinvol vrijwilligerswerk. In samenwerking met vrijwilligers van Nederlandse afkomst kunnen zij zichzelf nuttig maken, zichzelf ontplooien en de Nederlandse taal praktiseren. Het is een wederzijdse ontmoeting voor beide partijen.
Op de succesvolle conferentie op 9 mei jl. in het Cultuurhuis in Doorn, hebben 65 deelnemers uit ondernemerskring alsook de groen-, sport- en zorgsector de mogelijkheden voor het bieden van stages, leerwerkplekken of zinvolle klussen besproken. Dit levert naar verwachting 83 geschikte plekken op: van inzet als assistent(e) in de kleuteropvang (De Wolkenwagen) , een evenement van de sportvereniging (DTC), ondersteuner in de groenvoorziening tot assistent van de gemeentelijke bodedienst.
Prima Perspectief wil al deze mogelijkheden via een soort menukaart (vacatureoverzicht) bekend maken. Deze menukaart zijn we momenteel aan het samenstellen en gaan we bekend maken onder asielzoekers en statushouders en plaatsen op onze website. Wij vragen u als taalcoach of u ‘leerlingen’ kent die graag zouden willen werken als vrijwilliger. U kent de vluchteling of nieuwkomer als geen ander. Geïnteresseerden kunnen zelf contact opnemen met Nieko van Veen (06-12131148 of via info@primaperspectief.nl ) voor een afspraak. Ook kunt u ons als taalcoach laten weten welke nieuwkomer Prima Perspectief zou kunnen benaderen. Uiteraard nadat zij hiervoor toestemming hebben gegeven.
Ook zoeken we jobcoaches, die waar dat nodig blijkt, begeleiding geven aan de vluchteling tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Dit zal vooral nodig zijn als het om de inzet van 2 – 4 vrijwilligers gezamenlijk gaat op een werkplek. Mocht u hier interesse voor hebben, dan kan Nieko van Veen u hierover nader informeren.
Op de website www.primaperspectief.nl kunt u meer informatie vinden over het project.

Werkbezoek wethouder en ambtenaar Samenlevingszaken
Vrijdag 21 april jl. had de werkgroep Taalcoaching Heuvelrug een gesprek met wethouder Hans Nijhof en ambtenaar Samenlevingszaken Dick van Rijn van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. We hebben gesproken over onze werkwijze en het enthousiasme waarmee door de vele vrijwilligers, inmiddels 125, en de “cursisten”, zo’n 150, gewerkt wordt.
We zijn geen school of onderwijsinstelling, maar ondersteunen de taalvragers waar nodig.
Het Taalhuis kwam ter sprake, waarin de verschillende taalpunten in onze gemeente met elkaar in verbinding staan om laaggeletterden NT1-ers en NT2-ers te ondersteunen bij de Nederlandse taal.
Een vraag was: Hoe bereiken we vooral de NT1-ers. Vaak lastig, maar de Dorpsteams, Humanitas, e.d. die mensen ondersteunen bij geldproblemen, herkennen ook de taalproblemen. Om aan deze taalproblemen te werken kunnen zij dan doorverwijzen naar Taalcoaching.
Veel mensen hebben ook problemen met de computer, omdat allerhande informatie-uitwisseling tegenwoordig digitaal verloopt. Wellicht is “werken met de computer” dan een laagdrempelige ingang voor het aanbieden van taalondersteuning. Dergelijke samenwerking geeft zeker meerwaarde aan het geheel.
Er is een vacature voor Taalhuiscoördinator bij de bibliotheek die dit alles gaat coördineren.
Het Taalcafé, dat sinds zomer 2016 van start is gegaan in het Cultuurhuis in Doorn en later ook in Driebergen heeft, al een aardige bekendheid en draait al goed.
De verhuizing naar de Oranjelaankerk kwam ter sprake, wellicht eind van het jaar of begin 2018.
Er gaat verder een nieuw project van start: Prima Perspectief. Via het vrijwilligerswerk, waardoor men de taal sneller onder de knie krijgt, naar een stageplek en uiteindelijk naar een betaalde baan.
We hebben veel besproken en de conclusie is dat in twee jaar tijd veel gebeurd is op het gebied van taalcoaching, dat “dit project” zeker moet blijven bestaan en wellicht nog verder kan uitgroeien tot iets nog mooiers.

Cursussen en trainingen
In de afgelopen periode hebben wij 2 cursussen voor taalcoaches georganiseerd.
De eerste cursus op 15 maart jl. ging over Taalcafé. Hierin werd behandeld hoe een Taalcafe opgezet zou kunnen worden. Voor ons betekent dit dat Taalcoaching en De Inloop elkaar hierin overlappen. Wij zijn ons nu aan het beraden hoe dit verder vorm te geven.
De tweede cursus op 19 april jl. was Aan de slag met taal! / Basiscursus. Dit was een cursus met een nieuwe inhoud. Er werd veel aandacht besteed aan de start met de nieuwe taalvrager door middel van de methode SpreekTaal. Alle lescomponenten werden besproken en/of geoefend. Zeer leerzaam. Een nieuw onderdeel was FEEDBACK geven aan de taalvrager. Een heel belangrijk onderdeel. Wat zijn goede aandachtspunten in een nabespreking en hoe pakt je dit het beste aan?
In het najaar van 2017 komen er weer nieuwe cursussen. Wij zullen u hierover berichten via onze website.

Tot slot
Hiermee hopen we u weer een beetje bijgepraat te hebben over wat er rond onze taalcoaching zoal aan ontwikkelingen plaatsvindt. Mocht u iets gemist hebben, nadere wensen of ideeën hebben: we houden ons van harte aanbevolen! En we wensen u graag een vruchtbare tijd met uw werk als taalvrijwilliger.

Werkgroep Taalcoaching Heuvelrug
www.taalcoachingheuvelrug.nl
info@taalcoachingheuvelrug.nl

Aloys van Spaandonk, coördinator
aloysvanspaandonk@taalcoachingheuvelrug.nl
Henny Visser
hennyvisser@taalcoachingheuvelrug.nl
Harry Boon
harryboon@taalcoachingheuvelrug.nl
Dio Soeteman
diosoeteman@taalcoachingheuvelrug.nl
Harry Schroijen
harryschroijen@taalcoachingheuvelrug.nl