Informele Uitwisseling Mei 2019

TcH – Informele Uitwisseling 22-05-2019 Op deze ochtend zitten we met zeven taalcoaches zo’n anderhalf uur bij elkaar om ervaringen en vragen uit te wisselen. Volgens de nieuwe opzet van dit onderling overleg is er geen agenda vooraf, maar brengen de deelnemers ter plekke zaken in die haar of hem bezig houden bij de taalcoaching. Aan gespreksstof geen gebrek deze ochtend: geanimeerd wisselen we ervaringen uit, hebben we vragen én tips voor elkaar. Met aan het eind het gedeelde gevoel dat het een goede zaak is om dit met enige regelmaat te doen. Dus om vast te noteren: zo’n volgende bijeenkomst is geplanned op donderdag 26 september a.s., 19.30 – 21.00 u. Een korte samenvatting van wat zoal aan de orde kwam: 1. Slecht verlopend of juist perfect contact. Wat te doen als je als taalcoach veel moeite doet om steeds een afspraak te maken, daarin ook flexibel bent en begrip hebt voor eventueel misverstand -bijvoorbeeld “apotheek” in plaats van “bibliotheek” begrepen als plaats van ontmoeting….- , maar je cursist na een paar maanden driekwart van de afspraken niet is komen opdagen; een enkele keer met afzeggen, maar meestal “zomaar” niet? En je het gevoel hebt dat de cursist er ook niet zo in geïnteresseerd lijkt en er verder niets mee doet? Stoppen? Jazeker kan dat. Veel taalcoaches hebben de ervaring dat het even tijd kost om een goede werkwijze te vinden: af te stemmen op de mogelijkheden van een cursist en daarbij te kiezen voor een passende methode en/of passend werkmateriaal. Iedereen kan het ook wel hebben dat een afspraak eens niet doorgaat, omdat dan in de asielprocedure bijvoorbeeld een gesprek met de IND of een advocaat de voorrang moet krijgen. En vaak weet je als taalcoach ook dat een cursist veel aan het hoofd kan hebben vanwege allerhande ervaringen tijdens het vluchten, en houd je daar ook wel rekening mee. Maar als je bij alle tegemoetkoming in deze opzichten toch het gevoel houdt dat de motivatie bij de cursist ontbreekt en deze onvoldoende belang stelt, is het goed “om de zaak eens op scherp te stellen”. Als verbetering dan alsnog uitblijft, is beëindiging van het contact zeker niet vreemd. Wel graag kennisgeving hiervan via info@taalcoachingheuvelrug.nl aan de Werkgroep, voor het overzicht in onze administratie. Wanneer betreffende cursist zich eventueel (later) opnieuw zou aanmelden voor taalcoaching, kan deze geschiedenis dan een gesprekspunt zijn tijdens de intake. Bij deze melding kan je dan ook aangeven of je zelf gelijk door zou willen gaan met een nieuw taalcontact, liever even wacht, of -wat we natuurlijk niet hopen!- verder van taalcoaching zou willen afzien. Ook de tegenovergestelde ervaring komt aan de orde: een van begin af aan vlekkeloos en perfect taalcontact, met een zelf actieve en attente cursist, die mooi het inburgeringsexamen haalt en vol enthousiasme begint aan een vervolg-opleiding. Het contact nu met wederzijdse tevredenheid afgesloten: een activiteit waar je ook met trots op terugkijkt! Bij TcH nu even in de wacht en begonnen in het kader van de Voorleesexpres, een activiteit die in dit geval wat meer voeten in de aarde nodig lijkt te hebben. En er is de ervaring van een taalcontact waarin moeizaam vooruitgang te boeken lijkt, met twijfel over genoten schoolopleiding en actueel leervermogen, bij mogelijk nog veel andere zorgen en ontbrekende ondersteuning in de relationele sfeer van de cursist. Terwijl de taalcoach zelf de intentie heeft om een goed resultaat en het perspectief op betere mogelijkheden te bieden: waarin deze zich nu gefrustreerd en teleurgesteld voelt. Er worden wat mogelijkheden voor eventuele aanpassing in aanbod en van verwachtingen uitgewisseld. Maar als het gevoel van teleurstelling bij de taalcoach blijft bestaan, is misschien sprake van een “mis-match” en kan het een goede zaak zijn om bij nadere evaluatie en/of mogelijk gezamenlijk bezoek aan het spreekuur dit taalcontact (nu) te stoppen of over te dragen; en zelf weer een taalcontact aan te gaan met een andere cursist die nadrukkelijk zou passen in deze verwachtingen van de taalcoach. 2. Taalcoaching: niet alleen voor statushouders dan? TcH beperkt zijn activiteit inderdaad niet tot statushouders alleen, maar zet zich wel hoofdzakelijk in voor deze categorie. Statushouders zijn vluchtelingen met een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in Nederland, die huisvesting hebben gekregen in onze gemeente of deze “binnenkort” in een andere gemeente zullen krijgen en nog in het AZC Leersum verblijven. Deze mensen hebben prioriteit. Daarnaast zijn er vluchtelingen die al langer, soms al jaren, in het AZC verblijven omdat hun procedure voor verblijfsvergunning ingewikkeld verloopt. Ook hen staan we bij om zich enigszins met Nederlands te kunnen redden. En daarnaast zijn er mensen uit Europa of van veel verder weg zonder verplichting tot (verdere) inburgering, die bijvoorbeeld voor werk of voor de liefde -mee-komen. Aanbeveling om bij de intake van taalcoaches deze diversiteit uitdrukkelijk te benoemen, om rekening te kunnen houden met een mogelijke voorkeur hierin. 3. Duur en evaluatie van een taalcontact De verwachting is dat een taalcontact zo’n anderhalf à twee jaar zal duren. Cursisten halen in die tijd vaak hun inburgeringsexamen en gaan dan eventueel een andere opleiding doen of aan het werk. Tijdens deze periode is er geen regelmatige evaluatie tussen een taalcoach en een lid van de Werkgroep over het verloop van het contact: met meer dan 100 taalcoaches en rond de 150 cursisten is dat niet te doen (want ook voor de leden van de Werkgroep is het vrijwilligerswerk). Als er kleinere of grotere problemen of vragen zijn, kan een taalcoach contact opnemen via info@taalcoachingheuvelrug.nl voor ruggespraak met een lid van de Werkgroep. En uiteraard is bezoek aan de spreekuren in Maarn, Doorn en Driebergen mogelijk. Ook als het taalcontact eindigt -en eventueel voortgezet wordt in een meer vriendschappelijk contact- vragen we dat op deze manier te melden. Zo proberen we enigszins overzicht te houden over de lopende contacten. Eenmaal per jaar doen we daartoe ook navraag via een mailing, omdat “geen bericht, goed bericht” ook niet altijd opgaat… Natuurlijk is het ook mogelijk om te delen dat een taalcontact plezierig verloopt, of om tips voor collega-taalcoaches in te brengen die dan mogelijk via de Nieuwsflits of in een rubriek op onze website verder kenbaar gemaakt zouden kunnen worden. 4. Werk- en oefenmateriaal Overleg over Werk- en oefenmateriaal is altijd mogelijk, via info@taalcoachingheuvelrug.nl of tijdens het spreekuur. Ook op onze website www.taalcoachingheuvelrug.nl is onder deze rubriek het nodige te vinden. We beschikken hier zelf slechts beperkt over. Als een cursist elders scholing krijgt, is het devies om bij het leermateriaal daarvan aan te sluiten. Wanneer uit onze voorraad geleend wordt, is het zaak daarvan aantekening te maken in het uitleenoverzicht; ook om dan niet daarin te werken -maar in een eigen schrift o.i.d.- zodat ook een volgende cursist het weer kan gebruiken. Het was goed om de Basiscursus voor taalcoaches te doen, met veel aandacht voor algemenere uitgangspunten en specifiek de methode SpreekTaal. Wel is de vraag om te blijven letten op voldoende ruimte voor al eigen vragen en uitwisseling van ervaringen tijdens zo’n avond. Harry Schroijen, Lid Werkgroep